Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.

Tanpri rele nou nan (800) 624-4143, (M-F, 9:00 am - 5:00 pm), pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.

Keyword Title Document Type Initial Issuance Date Updated/Revised
Aksè nan Lang

Aksè nan Sèvis nan Lang Ou: Fòm pou Fè Plent

Language Access Complaint Form

Form Sep 2013
Kòd Konduit

Deskripsyon Vizyon, Misyon, Valè ak Prensip Debaz Sant Jistis

Vision Statement

Sep 2013
Justice Center

GOUVÈNÈ CUOMO ANONSE OUVÈTI SANTI JISTIS POU PWOTEKSYON MOUN KI GEN BEZWEN ESPESYAL YO

Justice Center Announcement

Press Release Sep 2013
Vulnerable Persons’ Central Register (VPCR) Hotline

Keeping People with Special Needs Safe is Everyone’s Responsibility

Keeping People with Special Needs Safe is Everyone’s Responsibility

Poster Apr 2016 January 2014
Jonathan’s Law

Kesyon Moun Poze Souvan ‐ Lwa Jonathan (Jonathan’s Law)

Jonathan’s Law FAQs

FAQ Jul 2014 January 2014
Kòd Konduit

Kòd Konduit Pou Gadyen Moun Ki Gen Bezwen Espesyal

Code of Conduct Form

Form Aug 2013 January 2016
VPCR

Liy Dirèk VPCR pou Reponn Kesyon Moun Poze Souvan

Revised VPCR Hotline FAQ

FAQ Sep 2013

Lwa Jonathan Avi pou Fè Konnen Ensidan ak Aksè nan Dosye: Yon Gid pou Moun yo, Paran yo ak Responsab Legal yo

Jonathan’s Law Incident Notification and Records Access: A Guide for Individuals. Parents and Legal Guardians

Sep 2014 January 2014